اوباما ، موسوي و دروغ پردازي

فريبکاري ها و دروغ پردازي هاي رايج در انقلابهاي رنگي؛

از اوباما تا موسوي

مدل تبليغات انتخاباتي ميرحسين موسوي تلفيقي از مدل 2008 اوباما و مدل انقلاب هاي رنگي است و تمام فاکتورها و متغيرهاي به کار رفته، نشانگر اغفال توسط ايادي استکبار و دشمن 30 ساله نظام جمهوري اسلامي مي باشد.

 

اشاره:همان‌گونه که انتظار مي‌رفت ،اقاي مهندس ميرحسين موسوي در مورد اعلام تاييد نتايج انتخابات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان بيانيه شماره 9 خود را صادر کرد. از کل متن کامل اين بيانيه يک پاراگراف را انتخاب کردم تا توصيه ايشان را عمل کنم:

ميرحسين موسوي: به صداقت بازگرديم. چگونه از مردم مي‌خواهيم ايمان‌هاي مذهبي‌شان را سرمايه اعتماد به ما قرار دهند در حالي که صراحتا به آنان دروغ گفته مي‌شود؟

در اين يادداشت تلاش خواهم کرد به توصيه جناب آقاي موسوي عمل کنم و ابعاد مغفول مدل تبليغاتي ستادانتخاباتي وي را که تلفيقي از مدل انتخاباتي اوباما در سال 2008 و نيز فريبکاري ها و دروغ پردازي هاي رايج در انقلابهاي رنگي بود کالبدشکافي نمايم.

 

انتخابات دوره دهم رياست جمهوري در ايران عليرغم تداوم در مسير 30 ساله انقلاب و سي امين انتخاب در قاموس تاريخي داراي وجوه تمايزي با انتخابات هاي گذشته است که ابعاد آن را بيش از پيش پيچيده و چند لايه نشان مي دهد. در اين دوره "سطح" شيوه و رويکرد رقابت ها داراي مختصات خاصي بود که در اين مقاله به اين موضوع مي پردازيم.

 

اوباماوانتخابات 2008

 

انتخابات برگزار شده در آمريکا و روي کار آمدن باراک اوباما با هزاران فراز و نشيب و مباحث مربوطه در عرصه بين المللي، بازتابهـايي داشته و قبل ازتثبيت و تقرير ايشان در جايگاه رياست جمهوري بسياري از عناصر و چهره هاي سياسي با ايشان به نوعي توارد و تله پاتي سياسي- ايدئولوژيکـي به عمل آوردنـد. اوباما براي پيروزي در رقابت هاي رياست جمهوري به دستاويزهايي از جمله سلسله مراتب هاي سنتي، تيم هاي محلي به شکل شبکه هاي متراکم ارتباطات، رأي سازيهاي مستقل دست زد و نوعي مدل انتخاباتي طرح و اجرا نمود.

مدل انتخابات اوباما داراي نقش ها و مسئوليت هاي طراحي شده اي بود. در ساختار اين مدل انتخاباتي فردي مسئوليت سازماندهي (Field organizer ) را برعهده داشت. تحت اين ساختار، زيربخش هايي طراحي شده بود که در آنها مسئوليت هايي همانند: رهبري تيم، مسئول بانک تلفن، مسئول در زدن خانه هاي مردم، مسئول جمع اوري داده ها و اطلاعات، مسئول داوطلبان اموزش ديده، فعاليت مي کردند که براي هر کدام تقسيم کار مشخص به عمل آمده بود.

اين مدل داراي يک هدف گذاري خاص بود که ،" داوطلب"، دران مسوليت رأي سازي براي کانديدا ،" تيم محله "، مامور تقويت شبکه رأي کانديدا و ايجاد فضاي مثبت کلي به نفع کانديدا در ايالت ها جزء اهداف" کارزار در ايالت" بود. آموزش يکسان و سراسري نيز از برنامه هاي" تيم هاي محله" مدل انتخاباتي اوباما بود.

در اين مدل از گروههاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي، تقويت مشترک گروهي (زمان و مکان) و انتشار نظرات شخصي از طريق وبلاگ ايجاد شده بود و از مزاياي برجسته و بکار گرفته شده مي توان به سازماندهي داوطلبان، دريافت کمک هاي نقدي و بسيج داوطلبان براي مشارکت درفعاليت هاي انتخاباتي از قبيل: برگزاري جلسات ، تماس تلفني و در زدن خانه ها نام برد.

براي آماده شدن يک کارزار طولاني انتخاباتي در اين مدل، پيش بيني شده بود که به سطوح پايين جامعه "تفويضِ" امتياز شود . دانشجويان و کارگران بازنشسته توانسته بودند حتي در اولين هفته هاي آشنايي با سايت اوباما، مراکز خودشان را در سطح محلات شکل دهند و در منازل شخصي افراد جلسات برگزار شود و گروههايي تشکيل شوند که فعاليت هاي انتخاباتي را از طريق سايت هدايت کنند.

استفاده از فناوري اطلاعات، ارسال پيغام از طريق تلفن و ايميل بطور مستقيم از سوي اوباما به داوطلبان اموزش ديده جزء طراحي ها در مدل انتخاباتي اوباما بود.

 

اما کانديداهاي دهمين رياست جمهوري ايران از چه مدلي استفاده کردند؟

 

در ايران هم برخي کانديداهاي رياست جمهوري به استقبال شعار " تغيير " ( change ) اوباما شتافتند و بدون تأمـل و تـدبـر در اصــول و ريشه هاي ديني – مردمي کشور، آن را محمل پيروزي انگاشتند و بر طبل اين شعار دماگوژي گونه کوبيدند.

در کنار اين گرته برداري ناشيانه رگه هايي از رواج و گسترش انقلاب هاي مخملي در اين انتخابات مشهود بود. به غير از دکتر محمود احمدي نژاد که پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي ايران را به عنوان نماد ملي و ميهن دوستانه مطرح کرد، مابقي نامزدها خواسته يا ناخواسته، و با درجات مختلفي، يکي از رنگ ها را به عنوان نماد و سمبل رقابت هاي انتخاباتي خود مطرح نمودند که در اين ميان يکي از اين رنگها به شيوه اي ويژه در افکار عمومي طرح و گسترش يافت.

سبز به علت رابطه اش با طبيعت، نماد اصلاح، تجديد حيات و حاصلخيزي است. اين اقدام براي اولين بار از سوي ستاد حاميان ميرحسين به کار گرفته شد و رنگ سبز به دليل معنا داشتن در فرهنگ و جامعه ايران ، تأثيرگذاري خاصي را نيز در برداشت.

پس از انتخاب رنگ سبز در قالب مچ بند، کلاه، شال، روسري، مانتو، آنتن و برف پاکن ماشين هاو در محيط هاي مجازي و سايبر مثل Face book و شبکه هاي اجتماعي و ... در جامعه گسترش يافت . بنابراين نمي توان انتخاب، گسترش و اپيدمي اين رنگ را بر حسب صدفه و اتفاق فرض کرد.

همچنين از نشانه هاي ديگر انقلاب مخملي مي توان فضا سازي، شايعه پراکني، نامه نگاريها با مقامات عاليرتبه ماهها قبل از انتخابات بمنظور شبه افکني ،القاي انجام تقلب ، شيطنت تحت لواي آموزشهاي مستمر خبرنگاري و ... براي نخبگان، افزايش اقدامات مداخله جويانه غرب در امور ايران و از همه مهمتر يکپارچگي هر چه بيشتر رسانه هاي استکباري عليه ارزشهاي نظام جمهوري اسلامي و آرايش تبليغاتي انها از جمله BBC فارسي و صــداي آمريکاباحمايت ازکانديداي موردنظروتخريب سايرکانديدا و دهها دليل و نشانه دال بر اينکه سامانه هاي رسانه اي، فکري، سياسي بيگانه در صدد مهره چيني و يارگيري در داخل کشور برآمده است.

 

شبکه فارسي زبان BBC ومدل انتخاباتي 1388 ايران:

 

امروز با يک نگاه تحقيقي و آماري به برنامه هاي اين شبکه فارسي زبان انگليسي ، به راحتي به تناقض آشکار ميان آن ادعاها و تبليغات ورپرتاژ آگهي دست اندرکاران شبکه BBC که قصد دارد خود را به عنوان رسانه اي فرهنگي و فعال در امر تفريح و سرگرمي جا بي اندازد. پي خواهيم برد.سوابق دولت بر يتانيا حاکي از اين موضوع است که از مد تها پيش بعداز شکست هاي سختي که در مقابل ايران اسلامي در عرصه سياست هاي خارجي وبين المللي خورده است تلاش مي کند خط فکري خود را از طريق راه اندازي رسانه اي فارسي زبان به مردم ايران ترزيق کند . برنامه ريزي دولت انگليس از طريق شبکه فارسي زبان BBCبراي ايجاد عمليات رواني در خصوص انتخابات ايران مدتها پيش از سوي نهاد رسانه اي وزارت خارجه انگليس شکل گرفته است. مقامات وزارت خارجه بريتانيا از نزديک و با جديت مسئله دخالت در امور ايران و انتخابات اين کشور را پيگيري مي کنند . نکته جالب توجه اينکه اين شبکـه معمولاً از کـارشناساني استفـاده مي کنـد کـه چهـره هاي شناخته شده در عرصه جنگ رسانه اي وجنگ نرم SOFT WAR عليه ايران اسلامي هستند. جنگي را که شبکه BBC وارد آن شده است يک جنگ رسانه اي به منظورجلو گيري از انتشار و اقعيتهاي داخل ايران و کشورهاي فارسي زبان است.جنگ رسانه اي يکي از بر جسته ترين جنبه هاي ((جنگ نرم )) و جنگ هاي جديـد بين المللي است. در جنگ رسانه اي آنچـه که به ظاهر احساس مي شود. جنگ در بين عناصر و اعضاء رسانه ها اعم از مفسران ، خبرنگاران و مديران رسانه اي است در حالي که در پس اين جنگ به ظاهر رسانه اي ، سياست رسانه اي يک کشور (Media policy) ايستاده است و در پشت پرده شبکه فارسي زبان BBC سياست کشور بريتانيا و بودجه هاي سري وزارت امور خارجه اين کشور نهفته است.

اين شبکه با ، بهره گيري از توان و ظرفيت رسانه اي خود با يک شيب ملايم و پخش آيتم هاي متعدد اقدام به پيش برد اهداف انتخاباتي خود در ايران دارد .تلاش اين شبکه در چند ماه گذشته اين بوده تا با جريان سازي و موج سازي منفي و دلسرد کننده از شرايط فعلي نظام مقدس جمهوري اسلامي بنياد هاي اعتماد سازي ايرانيان را به نظام و مسئولين سياسي تخـريب نمايـد و آنـان را دلسرد و در نهايت مردد و بي اعتماد سازد. دريک طبقه بندي تحليلي ، محورهاي بر جسته و جريان ساز اين شبکه در چند ماه اخير را مي توان اين گونه برشمرد .

BBC شيوه حکو متي ايران را با قواعد حکومتي شنا خته شده در علم سياست همخوان نمي داند. اين شبکه در برنامه هاي توليدي وخبري خود در راستاي بي اعتماد سازي مردم به نظام، سيستم حکومتي ايران را مبهم و غير قابل فهم تصوير مي کند و در ادامه هجمه هاي تبليغاتي و جنگ رواني خود نهاد شوراي نگهبان را نشانه گرفته و آن را مانعي در راه شکل گيري جامعه ايده آل براي ايرانيان معرفي کرده است. دايره وسيع انتقادات اين شبکه بجايي مي رسد که از انتخابات ايران به عنوان انتصابات وانتخابات فرمايشي و نمايشي تعبير مي کند . همين شبکه خود را دلسوز ملت بزرگ ايران مي شمارد و درخواست حضور نـاظـران بين المللـي بـراي انتخابات،(پيشنهاد نهضت آزادي) و جايگزيني شوراي نگهبان،(پيشنهاد کميته ي صيانت از آراء ستاد ميرحسين موسوي) را دائما مطرح مي کند.

BBC فارسي به شکلي زيرين و عميق تـلاش مي کند تا ساختار و قداست نظام اسلامي را نشانه بگيرد. اين شبکه ضمن تلاش براي مو ج سازي منفي عليه دستگاه هاي نظارتي کشور، جا انداختن اين محور القائي را دنبال مي کند که با وجود شوراي نگهبان و تائيد اين کانديدا مردم هرگز تخواهند توانست رئيس جمهور مطلوبشان را انتخاب کنند. شبکه فارسي زبان BBC به ظاهر با تحليل شعارهاي تبليغات انتخاباتي کانديدا ها سعي نموده به تخريب آنها بپردازد .(به تصاوير جداول شماره 1 و 2 و3 و 4 در انتهاي گزارش مراجعه کنيد)

چهار نمودار مذکور نمايانگر رويکرد شبکه BBC فارسي به کانديداهاي اصلي انتخابات ايران طي دو ماه و نيم قبل از برگزاري انتخابات است و با توجه به نمودارهاي ذکر شده به نظر مي رسد شعارهاي بي طرفي مسئولين اين شبکه، ادعايي بيش براي فريب افکار عمومي نيست.البته خبرها،گزارش ها و برنامه هاي تخريبي اين شبکه پس از انتخابات بيشتر هم شده است که به خوبي نشان داد که BBC بازوي تبليغاتي حکومت بريتانيا است.

همانگونه که مطرح شد در مدل انتخاباتي ميرحسين موسوي، آثاري از تقليد مدل انتخاباتي اوباما در سال 2008 کاملا مشهود است ، مدلي که براي حرکت انتخاباتي ايشان تعريف گرديده است ضمن داشتن حمايت رسانه هاي خارجي داراي، کميته توليد محتوا با 22 کارگروه مي باشد. در اين کميته محتوايي کارگروهها ، عمده ترين و برجسته ترين گروههاي اجتماعي را مورد بررسي قرار داده اند.

معلمان، دانش آموزان، دانشجويان، اقوام، اقليت هاي مذهبي، جوانان، زنان، بيکاران، بازنشستگان، حاشيه نشينان، کاربران اينترنت، بسيجيان و ايثارگران، کمکهاي خارجي، آسيب هاي اجتماعي، فرهنگ، مسائل اقتصادي کلان و ورزش.

هدف هر يک از کارگروهها تهيه بحثهاي(debates)اصلي مورد مساله در گروه بود که از اين رو پنج زمينه براي بررسي مورد مطالعه قرار گرفت:

1) دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي 2) دوران اصلاحات 3) دوران دولت نهم با تأکيد بر سياه نمايي عملکردها

4) مطالبات هر يک از اين گروهها 5) شعارها و برنامه هاي کانديدا در مورد

برنامه ريزي به گونه اي بود که هر آنچه بعنوان محتوا در 5 زمينه و گروههاي مورد اشاره تهيه و توليد مي شد، در سايت هاي کلمه، قلم ... و روزنامه هايي مانند انديشه نو- ياس نو و رسانه هاي نام برده شده انتشار يابند. همچنين تهيه يک ميليون بروشور با عنوان" بيست و دو کلمه" حرف حساب با تيتراژ ميليوني،استفاده ازارتباطات کلامي وغير کلامي مانند،نماد رنگ سبز،نمادvبااستفاده ازانگشتان دست ونماد کلامي، تهيه محتوا براي استفاده در جزوه آموزشي با تيتراژ صدها هزارتايي، استفاده از CD و DVD براي انتشار مطالب محتوايي توليد شده ، ساخت فيلم آموزشي، تهيه شعار براي پيام هاي کوتاه SMS بعنوان پيامهاي کوتاه تبليغاتي، ارائه پيشنهادات به ميرحسين موسوي از طريق پيام کوتاه وبوشورهاي چاپ شده با جاي خالي و ابزارهاي فن آوري اطلاعات و تهيه جزوات ارائه تحليل هايي از عملکرد دولت از جمله ويژگي هايي بود که مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است.

اما آنچه در اين مدل انتخاباتي ديده شده بود، مراحل مختلف کار بود.در مرحله دوم از هر شهر يکنفر به نمايندگي به تهران دعـوت و زير نظرمدرس خاص تربيت مي شدند. در اين مرحله داوطلبان براي آموزش در سه گروه تخصصي (سياسي، اقتصادي، اجتماعي) تحت آموزش اساتيد دانشگاهي تعيين شده قرار مي گرفتند. در پايان مرحله دوم افرادبعدازديدن آموزش عنوان مدرس را احراز ميکردند و با استفاده از آموختـه هـاي اسـاتيـد و جـزوات محتـوايي به آموزش تربيت سفيران مي پرداختند.

مرحله سوم از اين مدل ،افراد آموزش ديده بعنوان سفيران نقش خود را ايفامي کنند. سفيران بعد از طي کردن چندين جلسه آموزشي با استفاده از جزوات آموزشي و CD هاي تهيه شده مطالب و داده هاي لازم، به امر آموزش فنون مذاکره، خطابه و جدل و فعاليتهاي ناشي از آموزش بپردازند.

مأموريت سفيران، بعنوان نمايندگان ميرحسين موسوي وارد شدن به جامعه وحضوردر مکانهاي عمومي مانند: مترو، پاساژها ، اتوبوس، پارک ها و ميادين و انجام فعاليت انتخاباتي و مباحثه با اقشارمختلف مردم بود. از آنجا که جزوات ارائه شده در جلسات آموزشي حاوي اطلاعاتي از 22 قشر مختلف جامعه بود، توان رويارويي سفيران آموزش ديده در مدل انتخاباتي را بالا مي برد و هدف تعيين شده در اين آموزش رسيدن به سي هزار نفر سفير در کشور بود.

از جمله حضور سفيران در تهران، مي توان به تجمع سفيران در خيابان وليعصرتهران با در دست داشتن نماد سبز و انجام مباحثه با مردم وحضور درشغل راننده تاکسي ويا مسافرکش هاي شخصي اشاره کرد. برخي ازسفيران بعنوان راننده تاکسي يا مسـافـرکش هاي شخصي در موقع جابه جايي مردم بوسيله اتومبيل هاي خود به مباحثه مي پرداختند.

از جمله موارد ديگر اين مدل کميته نوجوانان با نام " نسيم " بود که اين کميته در هر شهر از هفت نفر تشکيل شده بود که وظيفه شناسايي نيروهاي داوطلب را به منظور تربيت سفير به عهده داشت.

استفاده از تلفن ، موبايل در شبکه هاي اجتماعي نوع ديگري از برنامه ريزي بود، بطوري که هر فرد بصورت تصادفي در هر روز با 10 شماره تماس مي گرفت و يا SMS مي زد و از اين طريق براي کانديدا مورد نظر تبليغ مي کرد.

استفاده از پوستر و بروشور براي حمايت از ميرحسين موسوي و سياه نمايي عملکرد دولت و بهره برداري از پتانسيل خاص فرد به نفع خود، بهره جويي از بيانات / دست خط وشبيه سازي از مهر حضرت امام بنيان گذار فقيه انقلاب اسلامي، استفاده از مراجع تقليد و حامي و تهيه جزواتي در اين خصوص ، همراه کردن برخي از خانواده هاي شهدا و هنرمندان حامي /استفاده از ابزار زبان که با توجه به بافت قوميتي جامعه ما همواره گويش زباني(منجر به جمع اوري رأي قابل توجهي به نفع کانديدا مي شود)و دست زدن به " بدعت " در چهارچوب نظام در کنار :

* عدم مراعات قواعد مردم سالاري

* عدم ارجاع مشکلات به مراجع قانوني و بي اعتبار ساختن آنها

* ايجاد مدل و الگوي غلط انتخاباتي براي آيندگان

* عدم همبستگي مطالبه و استدلالها...

* ايجاد شبهه نسبت به سلامت سياسي نظام

* تبديل مهمترين انتخابات ملت به خاطره اي تلخ

* ايجاد زمينه براي جولان ضدانقلاب

* سياسي کردن مسائل حقوقي

* بي حرمتي به ارزشها و هنجارهاي اسلامي – ايراني

* ايجاد خانه هاي تيمي براي طراحي اعمال غيرقانوني...

از جمله اقدامات مدل انتخاباتي سال 88 اقاي ميرحسين موسوي بود.

به هر روي مدل تبليغات انتخاباتي ميرحسين موسوي تلفيقي از مدل 2008 اوباما و مدل انقلاب هاي رنگي است و تمام فاکتورها و متغيرهاي به کار رفته، نشانگر اغفال توسط ايادي استکبار و دشمن 30 ساله نظام جمهوري اسلامي مي باشد.

اين مدل،يک اقتباس غلط، گرته برداري عجولانه و پيوندنمودن سبزينه غربي بر ريشه ايران اسلامي است که هيچ گاه رشد ونمو نمي کند.

طراحان اين مدل بايد مي دانستند، کشور ايران اسلامي به پاس انفاس قدسي حضرت امام (ره )، هدايت داهيانه مقام معظم رهبري و خون هزاران شهيد و نثار بهترين سرمايه هاي نظام، نه با آمريکا که مدل غيراخلاقي و دنياطلبانه آن را اقتباس نموده و نه با کشورهاي اکراين، گرجستان وقرقيزستان قابل قياس نيست که هويت آنها با تغيير رنگي به هم بريزد. اينجا ايران اسلامي است، با تمدني کهن ومردماني با هوش سياسي و آينده بين و رهبري آگاه و برخاسته از متن مردم و براي مردم و خدا.

/ 5 نظر / 13 بازدید
ایران

سلام وخسته نباشید. این راه را ادامه بده. در ضمن وقت کردی به سایتم یک سری بزن

نگارین

سلام دوست عزیز بسیار متشکر[گل]

ترب

بسیار متشکرم

ماهان

فکر می کنید با این کرا می تونید مردم رو گول بزنید [شیطان]

من مدرکی بر خاین بودن موسوی دارم...اما کجا ارایه اش بدهم؟...چون ممکنه پای خودم وسط کشیده شه!!