کاهش بد حجابی و مزاحمت های خیابانی در دو هفته پس از انتخابات

کاهش بد حجابی و مزاحمت های خیابانی در دو هفته پس از انتخابات

بیشتر دستگیر شدگان در طرح امنیت اجتماعی ، طی دو هفته اخیر، اغتشاش گر و آشوب طلب بودند و کمتر در میان انها مزاحمان خیابانی و بد حجاب پیدا می شود.

نتایج اجرای طرح امنیت اجتماعی در دو هفته اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ماه پیش از آن نشان می دهد که آمار بد حجابی و مزاحمت های خیابانی طی دو هفته بعد از انتخابات کاهش داشته است.

از آنجائیکه نیروی انتظامی در پاسخ به منتقدان خود در خصوص میزان موفقیت در برخورد با جرائم ،همواره به کاهش کشف و تعداد دستگیر شدگان اشاره می کند، در دو هفته گذشته بدحجابی و مزاحمت های خیابانی جای خود را به اغتشاش و آشوب داده است.

این جابه جایی البته ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد.

اگر آمار بدحجابی طی دو هفته اخیر کم نشده باشد ،یا این اغتشاش گران همام بد حجابان و مزاحمان خیابانی سابق هستند و یا اینکه نیروی انتظامی تمام قوای خود را صرف مبارزه با اغتشاش گر کرده است و از گشت زنی و نظارت بر پوشش نامناسب و مزاحمان نوامیس جامانده است.

قابل ذکر است پیش از این برخی کارشناسان نسبت به اثرگذاری طرح امنیت اجتماعی تردید داشتند تا آنجا که رئیس جمهور نیز شخصا در این موضوع دخالت کرد تا طرح امنیت اجتماعی به شکل کاراتر و مبنایی تری به صورت فرهنگی و نه امنیتی اجرا شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید